Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen
Protokoll 31.05.2021 klo 16:30 - 18:34 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
164   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
165   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
166   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
167 S17E Söderkullantien, Uuden Porvoontien ja Eriksnäsintien risteys, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavaehdotus / S17E Korsningen mellan Söderkullavägen, Nya Borgåvägen och Eriksnäsvägen, detaljplan och detaljplaneändring, planförslag
168 Maankäyttösopimuksen päättäminen / Slutförandet av markanvändningsavtal - Kiinteistö Oy Raniho
169 T9 Taasjärvi IV asemakaava-alueen tontinmyyntiperiaatteet / Principer för tomtförsäljning på T9 Tasträsk IV detaljplanområde
170 Rakentamisvelvoitteen määräajan pidentäminen / Förlängning av byggnadsförpliktelsen, 753-412-0003-0036, K1526 Kartanonrinteen asemakaava-alue / Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde
171 Tontin vuokraaminen / Arrende av tomt - Sibbesborgin liikealue K120 T1, määräala / ett outbrutet område 753-419-0004-0550 Björkkulla, 753-419-0004-0549 Falsterbo, 753-419-0004-0548 Vårnäs, WSF Invest Oy
172 Bastukärrin asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 704, DHL Supply Chain (Finland) Oy / Tomtförsäljning på Bastukärrs detaljplaneområde, kvarter 704, DHL Supply Chain (Finland) Oy
173 Vastaus Helsingin hallinto-oikeuden selvityspyyntöön 21910/03.04.04.04.10/2021 / Svar på Helsingfors förvaltningsdomstols begäran om utredning 21910/03.04.04.04.10/2021
174 Vastaus Helsingin hallinto-oikeuden selvityspyyntöön 22145/03.04.04.04.10/2021 / Svar på Helsingfors förvaltningsdomstols begäran om utredning 22145/03.04.04.04.10/2021
175 Aloite lisäopetuksen antamisesta koululaisille pandemian oppimistuloksiin kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi - Tiina Sinkkonen ym. / Motion om tilläggsundervisning för skolelever för att lindra effekterna av pandemin på inlärningsr...
176 Aloite Sipoon lukion profiloinnista yrityslukioksi, Timo Rope ym. / Motion om att profilera Sipoon lukio som företagargymnasium, Timo Rope m.fl.
177 Helsingin seudun yhteistyösopimuksen hyväksyminen / Godkännande av samarbetsavtalet för helsingforsregionen
178 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen - Kuntavaalit 2021 / Att tillsätta valnämnder och valbestyrelse - Kommunalvalet 2021
179   Edustajan nimeäminen KAS asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen / Utseende av representant till KAS asunnot Oy:s ordinarie bolagsstämma
180   Kunnanhallituksen ylimääräinen kokous 7.6.2021 / Kommunstyrelsens extraordinarie sammanträde 7.6.2021
181 Selvitys Sipoon kunnan vuokraaman Lival Competence Centerin toimitilojen muutos- ja korjaustöiden hankinnasta / Utredning om upphandlingen av förändrings- och reparationsarbetena gällande Lival Competence Center som hyrs av Sibbo kommun
182 Katsaus koronatilanteeseen Sipoossa / Översikt över coronaläget i Sibbo
183 Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut
184   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Lindqvist Kaj puheenjohtaja/ordförande
Oksanen Ari I varapj./I viceordf.
Mattila Marketta II varapj/II viceordf.
Kankfelt Tim jäsen/medlem
Karhinen Linda jäsen/medlem
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Lindroos Kicka jäsen/medlem
Manninen-Ollberg Marja jäsen/medlem
Sandström Stefan jäsen/medlem
Salo Juha jäsen/medlem
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Nyberg Kasper valtuuston I varapj./fullmäktiges I viceordf.
Kuntsi Eva valtuuston III varapj./fullmäktiges III viceordf.
Grannas Mikael kunnanjohtaja/kommundirektör
Björksten Jenni pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Eriksson Ethel asiantuntija/sakkunnig
Kivilevo Pekka asiantuntija/sakkunnig
Kokko Leena asiantuntija/sakkunnig
Myllyvirta Ilari asiantuntija/sakkunnig
Pietinen Jukka asiantuntija/sakkunnig
Siren Pirjo asiantuntija/sakkunnig