Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen
Protokoll 31.05.2021/Paragraf 167 

 

S17E Söderkullantien, Uuden Porvoontien ja Eriksnäsintien risteys, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavaehdotus / S17E Korsningen mellan Söderkullavägen, Nya Borgåvägen och Eriksnäsvägen, detaljplan och detaljplaneändring, planförslag

 

638/10.02.03/2020

 

MAAJAOS § 94 Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 9.12.2020

Valmistelija/Beredare: Kaavoittaja / Planläggare Pieta Kupiainen, pieta.kupiainen(at)sipoo.fi

 

Kaavatyön taustaa ja vaiheita

 

Kaavatyö kuulutetaan vireille samalla kun kaavaehdotus asetetaan nähtäville. Kaavatyö perustuu 9.9.2019.päivättyyn valtuustoaloitteeseen. Aloite oli teknisen valiokunnan käsittelyssä 26.2.2020 ja kunnanhallituksen käsittelyssä 16.3.2020. Valtuusto hyväksyi aloitteen 7.9.2020.

 

Kyseessä olevasta risteyksestä on teetetty liikenteen toimivuustarkastelu syksyllä 2020 (Sitowise Oy). Katusuunnittelu on aloitettu kesällä 2020 (Ramboll Finland Oy). Hankkeesta järjestettiin suunnittelu- ja työkokous Ely-keskuksen kanssa x.x.2020.

 

Kaavatyön tavoitteet

 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa kiertoliittymän rakentaminen Söderkullantien ja Uuden Porvoontien risteykseen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Risteys on vilkkaasti liikennöity etenkin aamun ja illan huipputunteina, jolloin jonoutumista tapahtuu etenkin Söderkullantien suunnasta Uudelle Porvoontielle itään päin käännyttäessä. Kaavatyössä muutetaan yleistä tiealuetta kunnan kaavakaduksi.

 

Söderkulla kasvaa Sipoon taajamista nopeimmin, ja sen liikennemäärät tulevat kasvamaan edelleen tulevaisuudessa. Kiertoliittymän rakentaminen varmistaa liikenteen toimimisen ja turvallisuuden pitkälle tulevaisuuteen tässä nyt hyvin vaikeassa ja vaarallisessa risteyksessä.

 

Kaavoitusprosessin vaihe

 

Kaavasta on laadittu asemakaavaehdotus MRL:n 65 §:n mukaisen vuorovaikutuksen käymiseksi.

 

Kaavaehdotuksen rakenne

 

Suunnittelualue on laajuudeltaan 1,7 ha. Suunnittelualue ulottuu liittymän jokaisessa haarassa noin 100 - 200 m risteysalueen ulkopuolelle. Kiertoliittymästä rakennetaan yksikaistainen. Muut haarat paitsi Eriksnäsintie ovat osa erikoiskuljetusverkkoa - kuljetuksen mitoitusleveys on 7 m, mitoituskorkeus 7 m ja mitoituspituus 40 m. Pituuskaltevuus liittymäalueella tulisi olla maksimissaan 3 % erikoiskuljetusten takia. Maantien 170 kaltevuus on 5 % liittymäalueelta etelän suuntaan lähes Sipoonjoen sillalle asti. Tämän vuoksi joudutaan muuttamaan maantien tasausta liittymän eteläpuolella, jotta kiertoliittymän kohdalle saadaan riittävän loiva odotustila raskaille ajoneuvoille. Liittymän sisähalkaisija tulisi olla 23 m. Kiertoliittymän keskikorokkeesta ja saarekkeista suunnitellaan yliajettavia erikoiskuljetuksia varten.

 

Lausunnonantajat

 

Asemakaavaehdotuksesta ja siihen liittyvästä aineistosta pyydetään lausunnot ainakin seuraavilta tahoilta:

 • Uudenmaan ELY-keskus
 • Uudenmaan liitto / liikenne
 • Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä
 • Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
 • Sipoon Energia Oy
 • Helsingin Seudun liikenne kuntayhtymä (HSL)

 

Liitteet / Bilagor

Liite 1/ 94.§ MAAJAOS: Asemakaavaehdotuskartta ja kaavamääräykset

Liite 2/ 94.§ MAAJAOS: Asemakaavaehdotuksen selostus

Liite 3/ 94.§ MAAJAOS: Asemakaavaehdotuksen selostuksen liitteet

 

Kehitysjohtajan ehdotus

Maankäyttöjaosto esittää kunnanhallitukselle, että Söderkullantien, Uuden Porvoontien ja Eriksnäsintien risteyksen asemakaava ja asemakaavamuutoksen ehdotus asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtäville, ja että kaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot.

 

Utvecklingsdirektörens förslag

Markanvändningssektionen föreslår kommunstyrelsen att den beslutar lägga fram förslaget till detaljplan och detaljplaneändering för korsningen mellan Söderkullavägen, Nya Borgåvägen och Eriksnäsvägen, i enlighet med § 65 i markanvändnings och bygglagen och § 27 i markanvändnings- och byggförordningen samt att begära nödvändiga utlåtanden.

 

 

Päätös

Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

 

Beslut

Markanvändningssektionen beslöt enhälligt godkänna föredragandens förslag.

__________

 

 

 

 

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 18.01.2021 § 6 

 

 

 

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

 

Ehdotus / Förslag Kunnanhallitus päättää asettaa Söderkullantien, Uuden Porvoontien ja Eriksnäsintien risteyksen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtäville, ja pyytää kaavaehdo-tuksesta tarpeelliset lausunnot. 

Kommunstyrelsen beslutar lägga fram förslaget till detaljplan och detaljplaneändering för korsningen mellan Söderkullavägen, Nya Borgåvägen och Eriksnäsvägen, i enlighet med § 65 i markanvändnings- och bygglagen och § 27 i markanvändnings- och byggförordningen samt begära nödvändiga utlåtanden.

 

Käsittely / Behandling  Teknisenä korjauksena liitteeseen 2 täydennetään puuttuvat ruotsinkieliset tekstit.

 

Päätös / Beslut Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

 

 

Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 12.05.2021 § 42 

 

Valmistelija / Beredare: Kaavoittaja Pieta Kupiainen pieta.kupiainen(at)sipoo.fi

Kaavatyön tausta ja tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa kiertoliittymän rakentaminen vaaralliseksi todettuun Söderkullantien ja Uuden Porvoontien risteykseen. Kaava luo edellytyksiä turvallisemmille, ja toimivammille liikennejärjestelyille Söderkullassa. Suunnittelualue sijaitsee Sipoon toiseksi suurimman taajaman, ja eteläisen aluekeskuksen, Söderkullan keskustan länsipuolella. Suunnittelualueeseen kuuluu Uuden Porvoontien (Mt 170) sekä Söderkullantien risteysalue, Söderkullantie (11689) ja Eriksnäsintie (11687). Suunnittelualueen pinta-ala on 1,7 ha.

Kunnanvaltuustossa (KV § 77, 9.9.2019) on tehty aloite kiertoliittymän rakentamisesta risteysalueelle.

Asemakaavaehdotus

Kiertoliittymä parantaa liittymän sujuvuutta etenkin aamu- ja iltahuipputunteina, ja vähentää jonoutumista. Kaava mahdollistaa jalankulkuympäristön parantamisen ja liittymäalueella sijaitsevien bussipysäkkien kunnostamisen. Liittymän kautta kulkee erikoiskuljetusreitti, joka on huomioitu riittävän laajana kaavarajauksena. Kiertoliittymästä suunnitellaan katusuunnittelun yhteydessä yliajettava erikoiskuljetusten mahdollistamiaseksi. Katusuunnitelma asetetaan nähtäville asemakaavan hyväksymisen jälkeen. Kaavamuutosalueen mukaiset katu-alueet otetaan kunnan kaavakaduksi.

Asemakaava ja asemakaavan muutos oli ehdotuksena nähtävillä 8.2 - 13.3.2021 ja pyydettiin lausunnot ainakin seuraavilta tahoilta:

 • Uudenmaan ELY-keskus
 • Uudenmaan liitto / liikenne
 • Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä
 • Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
 • Sipoon Energia Oy
 • Helsingin Seudun liikenne kuntayhtymä (HSL)
 • Sibbo lokalavdelning av Nylands svenska producentförbund

 

Asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta saatiin 3 lausuntoa ja ei yhtään muistutusta. Vastineraportti on kaavan liiteaineistossa, lausuntojen pohjalta aineistoon tuli lähinnä teknisiä korjauksia selostukseen. Kaavakarttaan ja selostukseen on liitetty nimistötoimikunnan kokouksessaan 28.1.2021 ehdottama nimi kiertoliittymälle: Kallbäckin kiertoliittymä / Kallbäckrondellen. Asemakaavan muutos on valmis hyväksymiskäsittelyyn.

 

Esittelijä / Föredragande Kehitysjohtaja / Utvecklingsdirektör Siren Pirjo

Ehdotus / Förslag Maankäyttöjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se päättää hyväksyä vastineet S17E Söderkullantien, Uuden Porvoontien ja Eriksnäsintien asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta annettuihin lausuntoihin, sekä esittää asemakaavaa kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Markanvändningssektionen beslutar föreslå kommunstyrelsen att den beslutar godkänna bemötandena till utlåtanden om förslaget till S17E Korsningen mellan Söderkullavägen, Nya Borgåvägen och Eriksnäsvägen, detaljplan och detaljplaneändring och föreslå kommunstyrelsen att den godkänner detaljplan och detalplaneändringen.

Käsittely / Behandling  Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti katualueen huleveden poisjohtamista koskevan teknisen korjauksen sivulle 41 selostuksessa.

 Markanvändningssektionen godkände enhälligt en teknisk korrigering på sidan 41 i detaljplanebeskrivningen gällande bortledningen av dagvattnet från gatuområdet.

Päätös / Beslut Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen teknisellä korjauksella.

Markanvädningssektionen godkände enhälligt föredragandens förslag med en teknisk korrigering.

 

 

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 31.05.2021 § 167  

35/10.02.03/2021  

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag Kunnanhallitus päättää hyväksyä vastineet S17E Söderkullantien, Uuden Porvoontien ja Eriksnäsintien asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta annettuihin lausuntoihin, sekä hyväksyy asemakaavan ja asemakaavamuutoksen.  

Kommunstyrelsen beslutar godkänna bemötandena till utlåtanden om förslaget till S17E Korsningen mellan Söderkullavägen, Nya Borgåvägen och Eriksnäsvägen, detaljplan och detaljplaneändring och godkänner detaljplanen och detalplaneändringen.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.