<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 22.09.2021 / Ilmoitusasiat / Delgivningar]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 22.09.2021 / Sivistysvaliokunnan lausunto vuoden 2022 talousarvion investointisuunnitelmasta ja investointiesitykset / Bildningsutskottets utlåtande om investeringsplan i års 2022 budget och investeringsförslag]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 22.09.2021 / Sivistysvaliokunnan talousarvioesitys vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma suunnitelmakaudelle 2022 - 2024 / Bildningsutskottet budgetförslag för åt 2022 och ekonomiplan för planeringsperioden 2022 - 2024]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 22.09.2021 / Sivistysvaliokunnan kokousaikataulu syksy 2021 / Bildningsutskottets mötestidtabell hösten 2021]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 22.09.2021 / Vapaa-ajanjaoston lausunto Sipoon nuorisovaltuuston aloitteeseen moposuorasta / Fritidssektionens utlåtande om Sibbo ungdomsfullmäktiges motion om en mopedbana]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 22.09.2021 / Vammaisneuvoston jäsenen ja varajäsenen valinta/Sivistysvaliokunta / Val av medlem och ersättare till rådet för personer med funktionsnedsättning/Bildningsutskottet]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 22.09.2021 / Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen 07/2021 / Bildningsutskottets ekonomiska utfall 07/2021]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 22.09.2021 / Sipoon kaksivuotisen esiopetuskokeilun paikallinen opetussuunnitelma / Den lokala läroplanen för det tvååriga förskoleförsöket i Sibbo]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 22.09.2021 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 22.09.2021 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 22.09.2021 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 22.09.2021 / Ilmoitusasiat / Delgivningar]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 22.09.2021 / Lausunto koskien Sipoon Mömossenin jäteaseman ympäristöluvan muutoshakemusta / Utlåtande om ändring av miljötillstånd som gäller Mömossens avfallsstation i Sibbo]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 22.09.2021 / Päätös siirtolohkareen rauhoittamisesta luonnonmuistomerkiksi / Beslut om fredande av flyttblock som naturminnesmärke]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 22.09.2021 / Rakennus- ja ympäristövaliokunnan kokoukset syksyllä 2021 / Byggnads- och miljöutskottets möten på hösten 2021]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 22.09.2021 / Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024, käyttötalousosa / Budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024, driftsekonomi]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 22.09.2021 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 22.09.2021 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 22.09.2021 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 21.09.2021 / Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärenden]]><![CDATA[Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 21.09.2021 / Ilmoitusasiat / Delgivningar]]><![CDATA[Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 21.09.2021 / Vammaisneuvoston jäsenen ja varajäsenen valinta/Tekninen valiokunta / Val av medlem och ersättare till rådet för personer med funktionsnedsättning/Tekniska utskottet]]><![CDATA[Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 21.09.2021 / Sopimus Jontaksen urheilupuiston asemakaava-alueen yleisten alueiden suunnitelman kustannusten maksaminen / Avtal om betalning av kostnaderna för de allmänna områdena på detaljplaneområdet Jontas idrottspark]]><![CDATA[Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 21.09.2021 / Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024, käyttötalousosa / Budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024 driftsekonomi]]><![CDATA[Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 21.09.2021 / Huoneiston Torpantie 14 B P13 Söderkulla myynti / Försäljning av lägenhet Torpvägen 14 B P13 Söderkulla]]><![CDATA[Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 21.09.2021 / Asunnon myynti Jussaksentie 3 D28 / Försäljning av bostad Jussasvägen 3 D28]]><![CDATA[Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 21.09.2021 / Asunnon myynti Söderkullan tori 3 A3 / Försäljning av bostad Söderkulla torg 3 A3]]><![CDATA[Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 21.09.2021 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan]]><![CDATA[Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 21.09.2021 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare]]><![CDATA[Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 21.09.2021 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet]]>